Frångänglighet

image

Byggnader måste vara frångängliga för alla.

I den nya plan- och bygglagen (2010:900) förstärks tillgänglighetsaspekten genom möjligheten att frågor om en byggnads tillänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder ska bedömas redan vid bygglovsprövningen. Kravet på tillgänglighet ska inte begränsas till att omfatta enbart tillgängligheten in i byggnaden. Lika viktigt är frångängligheten för samtliga personer, inklusive personer med funktionshinder, för att hela tillgänglighetskedjan ska fungera. Särskilt när det gäller utrymning vid brand.

Vid bränder och brandövningar får ej hissar användas vilket innebär att personer med nedsatt förmåga att själva gå i trappor måste bäras ner. Befinner man sig på en högre våning och om personen som ska bli buren ifråga väger mycket kan ett sådant tillvägagångsätt, vid skarpa lägen, vara förenat med livsfara för samtliga inblandade. Det är därför vi arbetar aktivt med Tryggve Evac för att se till att alla säkert kan utrymmas vid bränder och andra olyckor. Tryggve Evac är en säker, snabb, enkel och prisvärd lösning på problemet. En Tryggve Evac med skåp bör placeras på varje eller varannan våning där funktionshindrade kan vara i behov av utrymning.

Brandskyddsföreningen rekommenderar att utrymnings stol placeras i närheten av utrymningplatser.

Kontakta oss!