Tillgänglighet

image

Tillgänglighet för alla borde vara en självklarhet.

År 2000 antog riksdagen den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken med underrubriken ”Från patient till medborgare”. I den sägs att enkelt åtgärdade hinder i Sverige skall vara eliminerade vid utgången av år 2010! När den nationella handlingsplanen togs i riksdagen sa dåvarande socialminister Lars Engqvist (s): "Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare. Att kunna vara delaktig, att få komma in genom samma dörr som andra, att inte vara hänvisad till ingången genom lagret, att kunna välja hur många gånger jag vill träffa min älskade utan att vara styrd av hur många färdtjänstresor som tillåts för min fritid eller att jag ska våga ta bussen".

I den stolta planen ska t ex ”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser". Tyvärr så har inte tillgänglighet för alla än så länge blivit en verklighet. Vi tror är att Tryggve är en stor del av lösningen på problemet. Genom att den är mycket prisvärd, kan flyttas från plats till plats, är lätt och säker att använda kan den öka tillgängligheten både på offentliga platser och i privata hem.

Artiklar:

Riv Hindren - En rapport ifrån Handisam. Klicka här.

 

Kontakta oss!